19 February 2011

SISTEM BAHASA

Sistem bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada bahasa melayu baku yang terdiri daripada tatabahasa, ejaan, sebutan dan intonasi, kosa kata dan peribahasa. Aspek tatabahasa merangkumi morfologi dan sintaksis manakala aspek kosa kata terdiri daripada kosa kata umum dan istilah yang terdapat dalam mata pelajaran yang lain pada peringkat rendah.  • Sila rujuk Praktis 1 : Bahagian sistem bahasa.credit to:

No comments:

Post a Comment