19 February 2011

KATA HUBUNG


KATA HUBUNG

v  Kata hubung bertugas untuk menghubungkan klausa, ayat, frasa atau perkataan  untuk membentuk ayat majmuk.

v  Dalam bahasa Melayu terdapat dua jenis ayat majmuk, iaitu ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. Oleh itu, kata hubung dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan.
Oleh itu, kata hubung dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan.

KATA HUBUNG GABUNGAN
-          Menghubungkan klausa- klausa yang sama tarafnya
-          Contoh kata: dan, atau, serta, tetapi, malahan, sambil, sementara, sebaliknya, seterusnya.
-          Contoh ayat:
                               I.            Pemanah itu melepaskan anak panah, tetapi tidak mengenai sasaran kerana busurnya patah.
                            II.            “…Belum tentu..sama ada pergi rumah kawan atau balik kampong..” katanya.
                         III.            Mereka tidak menuju ke makmal, sebaliknya berjalan ke kantin.

KATA HUBUNG PANCANGAN
-          Menghubungkan klausa utama dengan klausa pancangan.  Hubungan ini menggunakan kata hubung yang.
-          Contoh ayat:
                               I.            Pelajar yang berjaya itu diberikan hadiah.
                            II.            Budak yang sedang membaca itu adalah adik perempuan saya.
-          Menghubungkan satu klausa sebagai komplemen pada satu klausa utama.  Kata hubung yang berperanan ialah bahawa dan untuk.
-          Contoh ayat:
                   I.            Guru tahun enam itu menyatakan bahawa semua muridnya mendapat 5A.
                II.            Kerajaan membina jambatan untuk memudahkan rakyat menyeberangi sungai.
-          Menghubungkan klausa keterangan kepada klausa utama.
-          Antara kata hubung: kerana, agar, meskipun, sekiranya, semoga, supaya, kalau, andaikata, kendatipun, hingga,  jika, jikalau,
semasa,
sementara,
setelah, sewaktu, sekiranya,
ketika, tatkala,
walaupun
, dansesungguhnya.
-          Contoh ayat:
                               I.            Mereka tidak dibenarkan masuk ke dalam stadium kerana tidak memiliki tiket yang sah.
SILA KLIK PADA TAJUK DIBAWAH :
Latihan mencari Kata Hubung yang tersembunyi.

Credit to: 
http://www.teachers-direct.co.uk

KEFAHAMAN


v  Latihan kefahaman dijalankan oleh para guru bertujuan untuk menguji tahap kefahaman murid berkenaan teks yang telah dibaca sebelumnya.
v  Melalui latihan tersebut, kebolehan murid untuk mencari idea utama di dalam teks dapat dinilai. 
v  Selain itu, ia juga dapat melatih murid untuk memahami kehendak soalan.  Hal ini kerana, dalam pilihan jawapan terdapat beberapa pilihan yang memerlukan murid untuk memahami setiap pilihan jawapan yang diberikan, seterusnya memilih jawapan yang sama.
v  Melalui latihan kefahaman juga, murid dapat dilatih untuk melakukan sesuatu dengan mengikut turutan.  Hal ini kerana soalan yang dikemukakan adalah mengikut turutan idea di dalam teks.

No comments:

Post a Comment